ව්යාපෘති විස්තරය

ලොම් සෝනා නිෂ්පාදන දැනුණා

සෝනා තොප්පි, අත්වැසුම්, මැට්, සෙරෙප්පු යනාදිය ඇතුළුව ප්‍රමාණය, ick ණකම, වර්ණය සහ විලාසිතාව සියල්ලම රිසිකරණය කළ හැකිය.

ලොම් වලට දැනුනේ ඉහළම තාපගතික ගුණ ඇති, විශිෂ්ට පරිවාරකයක් වන අතර, එහි ඇතුළත වාතය නියත උෂ්ණත්වයක තබා ගනී, වඩා හොඳ සෝනා අත්දැකීමක් ලබා දෙයි.