ව්යාපෘති විස්තරය

ලිපි ද්‍රව්‍ය දැනුණා

ශිල්පයට දැනෙන රෙදි, ළමයින්ගේ සංවේදී පොත, ඇල්බම කවරය, දැනුණු පැන්සල් බෑගය ආදිය.

ප්‍රමාණය, thickness ණකම, වර්ණය, විලාසය, සියල්ල අභිරුචිකරණය කළ හැකිය.