ව්යාපෘති විස්තරය

සපත්තු දැනුණා

දැනෙන ඉනෝලය, සෙරෙප්පු, සපත්තු ආදිය ඇතුළුව විලාසිතාව, ප්‍රමාණය සහ වර්ණ අභිරුචිකරණය කළ හැකිය.