ව්යාපෘති විස්තරය

ලිපි පුවරුව දැනුණා

උසස් තත්ත්වයේ තන්තු වලින් සාදන ලද, විවිධ වර්ණ පතුලේ, අලංකාර සහ වායුගෝලය, සරල හා සවිස්තරාත්මක.
රාමුව ඕක් ලී වලින් සාදා ඇති අතර හසුරුව ඉතා සියුම් ය. දැනෙන අකුරුවලට ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම වචන නියමිත වේලාවට සෑදිය හැකිය.
පරිපූර්ණ සරල පණිවුඩ පුවරුව බිත්තියක් මත එල්ලා ගත හැකිය.