ව්යාපෘති විස්තරය

තොප්පි දැනුණා

දැනෙන තොප්පි සහ තොප්පි ශරීරය, විවිධ මෝස්තර, වර්ණ හා බර, නවකතාව, හැඩකාර, උණුසුම්, අවශ්‍යතා ලෙස රිසිකරණය කළ හැකිය.