ව්යාපෘති විස්තරය

100 ලොම් දැනුණා

දිගු ඉතිහාසයක් ඇත, එය ස්වාභාවික ලොම් වලින් සාදා ඇත.
ලොම් වල පරිමාණයන් තරණය කිරීම හා වියන ලද ඒවා නොකිරීම, පිරවීමේ ලක්ෂණ සහ අධික උෂ්ණත්වයේ වාෂ්ප කම්පනය නිසා ලොම්වල භෞතික ගුණාංග වෙනස් නොකර ලොම් කෙඳි හැකිලීමට සලස්වයි.
සුදුසු උෂ්ණත්වය, පීඩනය හා ආර්ද්‍රතාවය සමඟ අවශ්‍ය dens නත්වය, ස්පොන්ජ් වැනි මෘදු හා දැව මෙන් hard න ලෙස නිපදවිය හැකිය
පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව සායම් කළ හැකිය.